Contact
yumisu@yumisu.store
INTERNETA VEIKALA YUMISU.STORE PRIVĀTUMA POLITIKA
SATURA RĀDĪTĀJS:
  1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI
  2. DATU APSTRĀDES PRINCIPI
  3. DATU APSTRĀDES MĒRĶIS, PAMATS UN ILGUMS TIEŠSAISTES VEIKALĀ.
  4. DATU UZTVĒRĒJS TIEŠSAISTES VEIKALĀ
  5. PROFILS TIEŠSAISTES VEIKALĀ
  6. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS
  7. TIEŠSAISTES VEIKALA SĪKDATNES UN ANALĪZES
  8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1.Šī interneta veikala privātuma politika ir informatīva, kas nozīmē, ka tā neuzliek nekādas saistības pakalpojumu saņēmējiem vai interneta veikala klientiem. Privātuma politikā, pirmkārt, ir ietverti noteikumi par personas datu apstrādi, ko administrators veic tiešsaistes veikalā, tostarp personas datu apstrādes iemesli, nolūki un apjoms un datu subjektu tiesības, kā arī informācija par sīkdatņu un analīzes rīku izmantošanu tiešsaistes veikalā.

1.2.Personas datu, kas tiek vākti tiešsaistes veikalā, pārzinis ir YUMISU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ar juridisko adresi Bjalistokā (juridiskā adrese: ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok; un pasta adrese: ul. Baranowicka 23, 15). -554 Białystok); reģistrēta Valsts Uzņēmumu reģistra Uzņēmumu reģistrā ar numuru KRS 0000865362; reģistrācijas tiesa, kurā tiek glabāti uzņēmuma dokumenti: Białystok rajona tiesa, Valsts tiesu reģistra 12. ekonomikas nodaļa; pamatkapitāls PLN 30 000; NIP: 9662144174; REGON: 387312142, e-pasta adrese: yumisu@yumisu.store un kontakttālrunis: 32 441 26 93 – turpmāk tekstā “Administrators” un vienlaikus interneta veikala pakalpojumu sniedzējs un pārdevējs.

1.3. Personas datus interneta veikalā administrators apstrādā saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, jo īpaši saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un datu brīvu apriti un par Direktīvas 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) atcelšanu – turpmāk tekstā “VDAR” vai“VDAR regula”. VDAR regulas oficiālais teksts: http: //eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4. Interneta veikala izmantošana, tostarp pirkumu veikšana, ir brīvprātīga. Tāpat Pakalpojumu saņēmēja vai Klienta personas datu sniegšana, izmantojot Interneta veikalu, ir brīvprātīga, izņemot divus gadījumus: (1) līgumu slēgšana ar Administratoru. – personas datu, kas nepieciešami pirkuma līguma noslēgšanai un izpildei vai elektronisko pakalpojumu sniegšanai ar Pārzini, nesniegšana Interneta veikala mājaslapā un Interneta veikala nolikumā un šajā Privātuma politikā noteiktajos gadījumos un apjomā ir par iemeslu tam, ka nav iespējams noslēgt šo līgumu. Personas datu sniegšana šajā gadījumā ir līgumsaistības, un, ja datu subjekts vēlas noslēgt konkrētu līgumu ar Pārzini, viņam ir pienākums sniegt nepieciešamos datus. Līguma noslēgšanai nepieciešamo datu apjoms ir iepriekš norādīts interneta veikala tīmekļa vietnē un interneta veikala noteikumos; (2) Administratora juridiskie pienākumi – personas datu sniegšana ir juridisks pienākums, kas izriet no vispārpiemērojamiem tiesību aktiem, kuri uzliek administratoram pienākumu apstrādāt personas datus (piem., neļaus administratoram izpildīt šos pienākumus.

1.5. Administrators pievērš īpašu uzmanību to personu interešu aizsardzībai, uz kurām attiecas viņa apstrādātie personas dati, un jo īpaši ir atbildīgs un nodrošina, ka no viņa iegūtie dati: (1) tiek apstrādāti saskaņā ar tiesību aktiem; (2) tiek vākti konkrētiem, likumīgiem nolūkiem un netiek pakļauti turpmākai apstrādei, kas ir pretrunā šiem nolūkiem; (3) ir precīzi un atbilstīgi nolūkiem, kādiem tie tiek apstrādāti; (4) tiek glabāti tādā veidā, kas ļauj identificēt datu subjektus ne ilgāk, nekā tas ir nepieciešams apstrādes mērķa sasniegšanai, un (5) tiek apstrādāti tādā veidā, kas nodrošina pienācīgu personas datu drošību, tostarp aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi vai nelikumīgu darbību apstrādi un nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu, izmantojot piemērotus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus.

1.6. Ņemot vērā apstrādes raksturu, apjomu, kontekstu un nolūkus, kā arī risku, ka ar dažādu varbūtības un smaguma pakāpi var tikt pārkāptas fizisku personu tiesības vai brīvības, administrators veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka apstrāde tiek veikta saskaņā ar šo regulu, un spēj to pierādīt. Šie pasākumi tiek pārskatīti un pēc vajadzības atjaunināti. Administrators izmanto tehniskus pasākumus, lai novērstu iespēju nepiederošām personām saņemt un mainīt elektroniski nosūtītos personas datus.

1.7. Visi vārdi, frāzes un saīsinājumi, kas parādās šajā Privātuma politikā un sākas ar lielo burtu (piemēram, pārdevējs, internetveikals, elektroniskais pakalpojums), ir jāsaprot tā, kā tie definēti interneta veikala noteikumos, kas pieejami interneta veikala tīmekļa vietnē.


2. DATU APSTRĀDES PRINCIPI

2.1. Pārzinim ir tiesības apstrādāt personas datus, ja un ciktāl ir izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem: (1) datu subjekts ir piekritis savu personas datu apstrādei vienā vai vairākos konkrētos nolūkos; (2) apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kurā datu subjekts ir līgumslēdzēja puse, vai lai pēc datu subjekta pieprasījuma īstenotu pasākumus pirms līguma noslēgšanas; (3) apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu Pārzinim uzlikto juridisko pienākumu; vai (4) apstrāde ir nepieciešama Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu nolūkos, ja vien pār šīm interesēm nav svarīgākas datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kas prasa personas datu aizsardzību. jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

2.2. Personas datu apstrādei, ko veic Administrators, ir nepieciešams, lai iestātos vismaz viens no Privātuma politikas 2.1. punktā minētajiem iemesliem. Konkrēti iemesli, kādēļ Pārzinis apstrādā pakalpojumu saņēmēju un interneta veikala klientu personas datus, ir norādīti nākamajā Privātuma politikas punktā – saistībā ar norādīto personas datu apstrādes mērķi, ko veic Pārzinis.


3. DATU APSTRĀDES TIEŠSAISTES VEIKALĀ MĒRĶIS, PAMATS UN ILGUMS

3.1.Administratora apstrādāto personas datu mērķis, pamats un periods, kā arī saņēmējs izriet no konkrēta pakalpojuma saņēmēja vai klienta darbībām interneta veikalā vai Administratora veiktajām darbībām.

3.2. Administrators var apstrādāt personas datus tiešsaistes veikala ietvaros šādos nolūkos, pamatojoties uz turpmāk tabulā norādīto pamatojumu un termiņos:


Datu apstrādes mērķis


Apstrādes juridiskais pamats un periods
datu glabāšana


Apstrādāto datu darbības joma
Pirkuma līguma vai elektronisko pakalpojumu sniegšanas līguma izpilde vai pasākumu veikšana pēc datu subjekta pieprasījuma pirms iepriekš minēto līgumu noslēgšanas.VDAR regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts (līguma izpilde) – apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kurā datu subjekts ir līgumslēdzēja puse, vai lai pēc datu subjekta pieprasījuma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas.Dati tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu, izbeigtu vai citādi pārtrauktu noslēgto pārdošanas līgumu vai līgumu par elektronisko pakalpojumu sniegšanu.
Tiešais mārketingsVDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (Pārziņa leģitīmās intereses) – apstrāde ir nepieciešama Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanai, kas ietver Pārziņa interešu un labā tēla aizsardzību, tā interneta veikala un centienu pārdot produktus.Dati tiks glabāti uz laiku, kamēr pastāv Administratora leģitīmās intereses, bet ne ilgāk par noilguma termiņu Administratora prasībām pret datu subjektu saistībā ar Administratora uzņēmējdarbību. Noilguma termiņš pamatojas uz likumu, jo īpaši Civilkodeksu (pamatilguma termiņš prasībām, kas izriet no uzņēmuma vadības, ir trīs gadi, bet pirkuma līgumam – divi gadi).
Ja datu subjekts efektīvi iebilst, Pārzinis nedrīkst apstrādāt datus tiešās tirgvedības nolūkos.
Mārketings6. panta 1. punkta lit. (VDAR noteikumu a) apakšpunktā (piekrišana) – datu subjekts ir piekritis, ka Administrators apstrādā viņa personas datus mārketinga nolūkos.Dati tiks glabāti līdz brīdim, kad attiecīgā persona atsauks savu piekrišanu turpmākai datu apstrādei šim nolūkam.
Klienta viedoklis par noslēgto pirkuma līgumu6. panta 1. punkta lit. a) VDAR – datu subjekts ir piekritis savu personas datu apstrādei, lai paustu savu viedokli.Dati tiks glabāti līdz brīdim, kad attiecīgā persona atsauks savu piekrišanu turpmākai datu apstrādei šim nolūkam.
Grāmatvedība6. panta 1. punkta lit. c) VDAR regulas saistībā ar jokiem. Likuma par grāmatvedību 74. panta 2. punkts, t. i., 2018. gada 30. janvāra likums (2018. gada 30. janvāra likums, 395. punkts) – apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu Pārzinim uzlikto juridisko pienākumu.Dati tiks glabāti tik ilgi, cik noteikts tiesību aktos, kas uzliek administratoram pienākumu glabāt uzņēmējdarbības dokumentāciju (5 gadus, skaitot no tā gada sākuma, kas seko finanšu gadam, uz kuru dati attiecas).
jebkuru prasību, kas var būt administratoram vai kas var tikt celtas pret administratoru, noteikšana, izmeklēšana vai aizstāvēšana.6. panta 1. punkta lit. f) VDAR noteikumi (Administratora leģitīmās intereses) – apstrāde ir nepieciešama Administratora leģitīmo interešu nolūkos – Administrators var vākt datus par Administratora vai pret Administratoru izvirzīto prasību noteikšanu, izmeklēšanu vai aizstāvību.Dati tiks glabāti tik ilgi, kamēr būs spēkā Administratora likumīgās intereses, bet ne ilgāk par noilguma termiņu prasībām, kas var tikt celtas pret Administratoru (pamata noilguma termiņš prasībām pret Administratoru ir seši gadi).
Tiešsaistes veikala vietnes izmantošana un tās pareizas darbības nodrošināšana.6. panta 1. punkta lit. f) VDAR noteikumi (administratora leģitīmās intereses) – apstrāde ir nepieciešama nolūkiem, kas izriet no administratora leģitīmajām interesēm, proti, interneta veikala tīmekļa vietnes uzturēšana un uzturēšana.Dati tiks glabāti uz laiku, kamēr pastāv Administratora leģitīmās intereses, bet ne ilgāk par noilguma termiņu Administratora prasībām pret datu subjektu saistībā ar Administratora uzņēmējdarbību. Noilguma termiņš pamatojas uz likumu, jo īpaši Civilkodeksu (pamatilguma termiņš prasībām, kas izriet no uzņēmuma vadības, ir trīs gadi, bet pirkuma līgumam – divi gadi).
Statistikas uzturēšana un tiešsaistes veikala datplūsmas analīze.6. panta 1. punkta lit. f) VDAR noteikumi (administratora leģitīmās intereses) – apstrāde ir nepieciešama nolūkiem, kas izriet no administratora leģitīmajām interesēm, proti, statistikas uzturēšanai un tiešsaistes veikala apmeklētības analīzei, lai uzlabotu tiešsaistes veikala darbību un palielinātu produktu pārdošanu.Statistikas uzturēšana un datplūsmas analīze interneta veikalā 6. panta 1. punkta lit. f) VDAR noteikumi (administratora leģitīmās intereses) – apstrāde ir nepieciešama nolūkiem, kas izriet no administratora leģitīmajām interesēm, proti, statistikas uzturēšanai un tiešsaistes veikala apmeklētības analīzei, lai uzlabotu tiešsaistes veikala darbību un palielinātu produktu pārdošanu. Dati tiks glabāti uz laiku, kamēr pastāv Administratora leģitīmās intereses, bet ne ilgāk par noilguma termiņu Administratora prasībām pret datu subjektu saistībā ar Administratora uzņēmējdarbību. Noilguma termiņš pamatojas uz likumu, jo īpaši Civilkodeksu (pamatilguma termiņš prasībām, kas izriet no uzņēmuma vadības, ir trīs gadi, bet pirkuma līgumam – divi gadi).

4. DATU SAŅĒMĒJS TIEŠSAISTES VEIKALĀ

4.1. Lai nodrošinātu pienācīgu Interneta veikala darbību, tostarp noslēgto pārdošanas līgumu izpildi, Administratoram ir nepieciešams izmantot ārējo uzņēmumu pakalpojumus (piemēram, programmatūras, kurjerpasta vai maksājumu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus). Pārzinis izmanto tikai tādu apstrādes uzņēmumu pakalpojumus, kuri sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai apstrāde atbilstu VDAR regulas prasībām un aizsargātu datu subjektu tiesības.

4.2. Administrators var nosūtīt personas datus uz trešo valsti, un Administrators nodrošinās, ka šādā gadījumā tas tiek darīts attiecībā uz valsti, kas nodrošina atbilstošu aizsardzības līmeni – saskaņā ar VDAR regulu, un citu valstu gadījumā – ka nosūtīšana notiek, pamatojoties uz standarta datu aizsardzības klauzulām. Administrators nodrošina, ka datu subjektam ir iespēja saņemt savu datu kopiju. Administrators sniedz savāktos personas datus tikai tādā gadījumā un tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai sasniegtu konkrētu datu apstrādes mērķi saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku.

4.3. Pārzinis datus pārsūta ne visos gadījumos un ne visiem privātuma politikā norādītajiem saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām – Pārzinis sniedz datus tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai sasniegtu konkrētu personas datu apstrādes mērķi, un tikai tādā apjomā, kas nepieciešams, lai to izdarītu. Piemēram, ja klients izmanto personisko datu vākšanu, viņa dati netiks nosūtīti pārvadātājam, kas sadarbojas ar administratoru.

4.4. Pakalpojumu saņēmēju un tiešsaistes veikala klientu personas datus var nosūtīt šādiem saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām:

4.4.1. Ekspeditori / ekspeditori / kurjeru starpnieki – gadījumā, ja klients izmanto interneta veikalu ar produkta nosūtīšanas metodi pa pastu vai ar kurjeru, Administrators sniedz savāktos klienta personas datus izvēlētajam ekspeditoram, pārvadātājam vai starpniekam, kas veic sūtījumus pēc Administratora pieprasījuma, tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai pabeigtu produkta piegādi klientam.

4.4.2. Subjekti, kas veic elektroniskos maksājumus vai maksājumu kartes – ja Klients izmanto Interneta veikalu, izmantojot elektronisko maksājumu vai maksājumu kartes metodi, Administrators pēc administratora pieprasījuma sniedz savāktos Klienta personas datus izvēlētajam subjektam, kas veic iepriekš minētos maksājumus Interneta veikalā, tādā apjomā, kas nepieciešams, lai apstrādātu Klienta veiktos maksājumus.

4.4.3. Kreditori / līzinga devēji – ja klients izmanto interneta veikalu ar maksājumu pa daļām vai līzinga maksājumiem, administrators sniedz savāktos klienta personas datus izvēlētajam kreditoram vai līzinga devējam, kas pēc interneta veikala administratora pieprasījuma apstrādā minētos maksājumus, ciktāl tas nepieciešams, lai apstrādātu klienta maksājumus.

4.4.4. Viedokļu aptaujas sistēmas nodrošinātājs – gadījumā, ja Klients ir piekritis izteikt viedokli par noslēgto Pirkuma līgumu, Administrators pēc administratora pieprasījuma sniedz savāktos Klienta personas datus izvēlētajam subjektam, kas nodrošina aptaujas sistēmu, kurā tiek izteikti viedokļi par noslēgto Pirkuma līgumu Tiešsaistes veikalā, tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai Klients varētu izteikt viedokli par viedokļu aptaujas sistēmas izmantošanu.

4.4.5. Pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina Administratoram tehniskos, IT un organizatoriskos risinājumus, kas ļauj Administratoram veikt uzņēmējdarbību, tostarp interneta veikalu un ar tā starpniecību sniegtos elektroniskos pakalpojumus (jo īpaši datoru programmatūras piegādātāji interneta veikala darbībai, e-pasta un hostinga pakalpojumu sniedzēji, kā arī pārvaldības programmatūras nodrošinātāji un administratora tehniskā atbalsta sniedzēji) – Administrators sniedz savāktos Klienta personas datus izvēlētajam pakalpojumu sniedzējam, kas darbojas tā vārdā, tikai tādā gadījumā un tādā apjomā, lai sasniegtu konkrētu datu apstrādes mērķi saskaņā ar šo datu aizsardzības deklarāciju.

4.4.6. Grāmatvedības, juridisko un konsultāciju pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz administratoram grāmatvedības, juridisko vai konsultāciju atbalstu (jo īpaši grāmatvedības birojs, juridiskais birojs vai parādu piedziņas aģentūra) – administrators sniedz savāktos klienta personas datus izvēlētajam piegādātājam, kas darbojas tā vārdā, līgums darbojas tikai tādā gadījumā un tādā apjomā, kas nepieciešams, lai izpildītu noteikto datu apstrādes mērķi saskaņā ar šo datu aizsardzības deklarāciju.


5. PROFILĒŠANA TIEŠSAISTES VEIKALĀ

5.1. VDAR regula uzliek administratoram pienākumu informēt par automatizētu lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu, saskaņā ar VDAR regulas 3. pantu. 22. panta 2. punktu. 1. un 4. pantu VDAR regulā un – vismaz šajos gadījumos – attiecīgu informāciju par to vākšanas noteikumiem, kā arī par šādas apstrādes nozīmi un iespējamām sekām attiecībā uz datu subjektu. Ņemot to vērā, šajā privātuma politikas sadaļā administrators sniedz informāciju par iespējamo profilēšanu.

5.2. Administrators var izmantot profilēšanu tiešā mārketinga nolūkos Interneta veikalā, taču uz tās pamata Administratora pieņemtie lēmumi neietekmē Pirkuma līguma noslēgšanu vai atteikumu noslēgt Pirkuma līgumu vai iespēju izmantot elektroniskos pakalpojumus Interneta veikalā. Profilēšanas izmantošana tiešsaistes veikalā var izpausties, piemēram, kā atlaides piešķiršana konkrētai personai, atlaides koda nosūtīšana, atgādinājuma nosūtīšana par nepabeigtiem pirkumiem, produktu ieteikumu nosūtīšana, kas varētu atbilst konkrētās personas interesēm vai vēlmēm, vai labāku nosacījumu piedāvāšana salīdzinājumā ar standarta tiešsaistes veikala piedāvājumu. Neskatoties uz profilēšanu, persona brīvi izlemj, vai vēlas izmantot saņemto atlaidi vai labākus nosacījumus un iepirkties interneta veikalā.

5.3. Profilēšana tiešsaistes veikalā ietver automātisku konkrētas personas uzvedības analīzi vai prognozēšanu tiešsaistes veikala tīmekļa vietnē, piemēram, konkrēta produkta pievienošanu iepirkumu grozam, konkrēta produkta lapas pārlūkošanu tiešsaistes veikalā vai iepriekšējo tiešsaistes veikalā veikto pirkumu vēstures analīzi. Šādas profilēšanas priekšnoteikums ir tas, ka administratora rīcībā ir konkrētas personas dati, lai varētu, piemēram, nosūtīt tai atlaides kodu.

5.4. Datu subjektam ir tiesības nepiemērot lēmumu, kas balstīts tikai uz automatizētu apstrādi, tostarp profilēšanu, un kas rada tiesiskas sekas attiecībā uz datu subjektu vai līdzīgi būtiski to ietekmē.


6. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

6.1. Tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot, ierobežot, dzēst vai pārnest – datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai Pārzinis piekļūst viņa personas datiem, tos labot, dzēst (“tiesības tikt aizmirstam”) vai ierobežot apstrādi, kā arī tiesības iebilst pret apstrādi un tiesības uz savu datu pārnesamību. Sīki izstrādāti nosacījumi iepriekš minēto tiesību izmantošanai ir izklāstīti Regulas (EK) Nr. VDAR regulas 15.-21. pantā.

6.2. Tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu – personai, kuras datus Pārzinis apstrādā, pamatojoties uz piekrišanu (saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu), ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, neietekmējot uz piekrišanas pamata veiktās apstrādes likumību līdz atsaukšanas brīdim.

6.3. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – personai, kuras datus apstrādā Pārzinis, ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei saskaņā ar VDAR noteikumiem un jo īpaši Polijas tiesību aktu Personas datu aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā. Uzraudzības iestāde Polijā ir Personas datu aizsardzības biroja priekšsēdētājs.

6.4. Tiesības iebilst – datu subjektam ir tiesības, pamatojoties uz iemesliem, kas izriet no viņa konkrētās situācijas, jebkurā laikā iebilst pret personas datu apstrādi, kas uz viņu attiecas, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 6. panta 2. punktu. 1 lit. e) (sabiedrības intereses vai uzdevumi) vai f) ( administratora likumīgās intereses), tostarp profilēšana, pamatojoties uz šiem noteikumiem. Šādā gadījumā administrators vairs nedrīkst apstrādāt šādus personas datus, ja vien viņš nepierāda, ka apstrādei ir likumīgi pamatoti iemesli, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai iemesli prasību izvirzīšanai, izmeklēšanai vai aizstāvībai.

6.5. Tiesības iebilst pret tiešo tirgvedību – ja personas dati tiek apstrādāti tiešās tirgvedības nolūkos, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret personas datu apstrādi šādas tirgvedības nolūkos, tostarp profilēšanu, ciktāl apstrāde ir saistīta ar šādu tiešo tirgvedību.

6.6. Lai izmantotu šajā Privātuma politikas punktā minētās tiesības, jūs varat sazināties ar administratoru, nosūtot attiecīgu paziņojumu rakstiski vai pa e-pastu uz privātuma politikas sākumā norādīto administratora adresi vai izmantojot tiešsaistes veikalu tīmekļa vietnē pieejamo kontaktformu.


7. TIEŠSAISTES VEIKALA SĪKFAILI UN ANALĪZES

7.1. Sīkdatnes (sīkfaili) ir nelieli teksta informācijas gabaliņi teksta failu veidā, kas tiek nosūtīti no servera un saglabāti personas, kura apmeklē interneta veikala tīmekļa vietni, pusē (piemēram, datora, klēpjdatora cietajā diskā vai atmiņas kartē). viedtālrunis – atkarībā no tā, kura ierīce tiek izmantota, apmeklējot mūsu tiešsaistes veikalu). Sīkāku informāciju par sīkfailiem un to vēsturi cita starpā var atrast šeit: https: //en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2. Sīkdatnes, ko var nosūtīt no interneta veikala vietnes, var iedalīt dažādos veidos pēc šādiem kritērijiem:

Sakarā ar to piegādātāju: Sakarā ar to uzglabāšanas ilgumu personas, kas apmeklē interneta veikala tīmekļa vietni, ierīcē: Sakarā ar paredzēto lietojumu:

1) pašu (izveidots administratora interneta veikala tīmekļa vietnē) un

2) kas pieder trešajām personām/organizācijām (kas nav administrators).

1) sesijas sīkfaili (tiek saglabāti līdz brīdim, kad jūs izstājaties no interneta veikala vai izslēdzat tīmekļa pārlūkprogrammu) un

2) pastāvīgs (saglabāts uz noteiktu laiku, ko nosaka katra faila parametri, vai līdz brīdim, kad to dzēš manuāli).

1) nepieciešami (lai interneta veikala vietne varētu pareizi darboties),
2) funkcionālo/vēlamo (ļauj pielāgot interneta veikala vietni vietnes apmeklētāja vēlmēm),
3) analītiskās un veiktspējas sīkdatnes (informācijas vākšana par interneta veikala vietnes izmantošanu),
4) Mārketings, reklāma un sociālie tīkli (informācijas vākšana par personu, kas apmeklē interneta veikala tīmekļa vietni, lai šai personai rādītu personalizētu reklāmu un veiktu citas mārketinga darbības, tostarp tīmekļa vietnēs, kas nav interneta veikala tīmekļa vietne, piemēram, sociālajos tīklos).

7.3. Administrators var apstrādāt sīkfailos ietvertos datus, kad apmeklētāji izmanto interneta veikala vietni šādiem konkrētiem mērķiem:

Sīkdatņu izmantošanas mērķis tiešsaistes veikalā AdministratorsPakalpojumu saņēmēju, kuri ir pierakstījušies tiešsaistes veikalā, identificēšana un norāde, ka viņi ir pierakstījušies (būtiskas sīkdatnes).
Grozā pievienoto produktu atcerēšanās, lai veiktu pasūtījumu (nepieciešamie sīkfaili)
Datu saglabāšana no aizpildītām pasūtījuma veidlapām, aptaujām vai pieteikšanās datiem tiešsaistes veikalā (būtiskas un/vai funkcionālas/vēlamās sīkdatnes).
Interneta veikala tīmekļa vietnes satura pielāgošana pakalpojuma saņēmēja individuālajām vēlmēm (piemēram, attiecībā uz krāsām, fontu lielumu, lapas izkārtojumu) un Interneta veikala tīmekļa vietņu izmantošanas optimizācija (funkcionālās/priekšrocību sīkdatnes).
Anonīmas statistikas uzturēšana par to, kā tiek izmantota interneta veikala vietne (statistikas sīkfaili).
Reklāmu parādīšana un rādīšana, rādīto reklāmu skaita ierobežošana un tādu reklāmu ignorēšana, kuras Pakalpojumu saņēmējs nevēlas redzēt, reklāmu efektivitātes mērīšana un reklāmu personalizēšana, d. H. To cilvēku uzvedības izpēte, kuri apmeklē interneta veikalu, izmantojot anonīmu viņu darbību analīzi (piemēram, atkārtotu konkrētu tīmekļa vietņu apmeklējumu, atslēgvārdu u. c.), lai izveidotu viņu profilu un rādītu viņiem reklāmu, kas pielāgota viņu iespējamām interesēm, arī tad, kad jūs apmeklējat citas Google Ireland Ltd. reklāmas tīkla vietnes. un apmeklējiet Facebook Ireland Ltd. (Mārketings, reklāma un sociālā joma)

7.4. Pārbaudīt, kuras sīkdatnes (tostarp sīkdatņu darbības laiku un to nodrošinātāju) pašlaik tiek sūtītas no interneta veikala vietnes, ir iespējams visizplatītākajās tīmekļa pārlūkprogrammās, izmantojot šādu veidu:

Pārlūkprogrammā Chrome:
(1) Noklikšķiniet uz piekaramās atslēgas simbola adrešu joslā kreisajā pusē, (2) Dodieties uz cilni “Sīkfaili”.
Firefox operētājsistēmā:
(1) noklikšķiniet uz vairoga ikonas adrešu joslā kreisajā pusē, (2) dodieties uz cilni “Atļauts” vai “Bloķēts”, (3) noklikšķiniet uz “Cross-site tracking cookies”, “Social tracker”. tīkli”. ” vai “izsekošanas saturs”
Programā Internet Explorer:
(1) noklikšķiniet uz izvēlnes Instrumenti, (2) atveriet cilni Interneta opcijas, (3) atveriet cilni Vispārīgi, (4) atveriet cilni Iestatījumi, (5 ) noklikšķiniet uz rūtiņas Skatīt failus.
Pārlūkprogrammā Opera:
(1) Noklikšķiniet uz piekaramās atslēgas simbola adrešu joslā kreisajā pusē, (2) Dodieties uz cilni “Sīkfaili”.
Safari:
(1) noklikšķiniet uz izvēlnes “Iestatījumi”, (2) atveriet cilni “Konfidencialitāte”, (3) noklikšķiniet uz lodziņa “Pārvaldīt vietnes datus”.
Neatkarīgi no pārlūkprogrammas, izmantojot pieejamos rīkus, piemēram, vietnē: https: //www.cookiemetrix.com/ vai: https://www.cookie-checker.com/e.

7.5. Vairums tirgū pieejamo tīmekļa pārlūkprogrammu pēc noklusējuma akceptē sīkfailus. Ikvienam ir iespēja noteikt sīkfailu izmantošanas nosacījumus, izmantojot savas tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus. Tas nozīmē, ka, piemēram, jūs daļēji ierobežojat sīkfailu saglabāšanas iespēju (piemēram, iespējams pabeigt pasūtījuma ceļu, izmantojot pasūtījuma veidlapu, jo jūs neatceraties produktus iepirkumu grozā nākamajos pasūtījuma posmos).

7.6. Sīkfailu sadaļas tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumi ir svarīgi, lai piekristu mūsu interneta veikala sīkfailu izmantošanai – saskaņā ar noteikumiem šo piekrišanu var izteikt arī ar tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumu palīdzību. Sīkāku informāciju par to, kā mainīt sīkfailu iestatījumus un kā pašiem tos dzēst populārākajās tīmekļa pārlūkprogrammās, var atrast tīmekļa pārlūkprogrammas palīdzības sadaļā un šādās tīmekļa vietnēs (vienkārši noklikšķiniet uz saites):

pārlūkprogrammā Chrome
programmā Firefox
pārlūkā Internet Explorer
pārlūkprogrammā Opera
pārlūkprogrammā Safari
pārlūkprogrammā Microsoft Edge

7.7. Administrators var izmantot Google Analytics un Universal Analytics pakalpojumus Google Ireland Limited tiešsaistes veikalā (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija). Šie pakalpojumi palīdz administratoram uzturēt statistiku un analizēt tiešsaistes veikala datplūsmu. Savāktie dati tiek apstrādāti kā daļa no iepriekš minētajiem pakalpojumiem, lai apkopotu statistiku, kas noder interneta veikala pārvaldībai un interneta veikala apmeklētības analīzei. Šie dati ir apkopoti. Administrators, izmantojot iepriekš minētos pakalpojumus interneta veikalā, apkopo tādus datus kā, piemēram, interneta veikala apmeklētāju piesaistes avoti un līdzekļi un veids, kā viņi rīkojas interneta veikala tīmekļa vietnē, informācija par ierīcēm un pārlūkprogrammām, no kurām viņi apmeklē tīmekļa vietni, IP un domēnu, ģeogrāfiskie dati un demogrāfiskie dati (vecums, dzimums) un intereses.

7.8. Konkrētai personai ir iespējams viegli bloķēt informācijas apmaiņu ar Google Analytics par savām darbībām interneta veikala vietnē – šim nolūkam varat, piemēram, izmantot pārlūkprogrammas papildinājumu no Google Ireland Ltd. Instalēt, kas ir pieejams šeit:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7.9 Sakarā ar administratora iespēju izmantot Google Ireland Ltd. Lai izmantotu interneta veikalā sniegtos reklāmas un analītikas pakalpojumus, Administrators vērš uzmanību uz to, ka pilnīgu informāciju par interneta veikalu apmeklējošo personu datu (tostarp sīkfailos saglabātās informācijas) apstrādes noteikumiem sniedz uzņēmums Google Ireland Ltd . var atrast Google pakalpojumu datu aizsardzības deklarācijā šādā adresē: https: //policies.google.com/technologies/partner-sites.


8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

8.1. Interneta veikalā var būt saites uz citām vietnēm. Pēc citu vietņu apmeklējuma administrators iesaka iepazīties ar tajās izklāstīto konfidencialitātes politiku. Šī konfidencialitātes politika attiecas tikai uz Administratora tiešsaistes veikalu.