Contact
yumisu@yumisu.store
INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS YUMISU.STORE PRIVATUMO POLITIKA
TURINYS:
  1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  2. DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
  3. DUOMENŲ TVARKYMO INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE TIKSLAS, PAGRINDAS IR TRUKMĖ
  4. DUOMENŲ IMTUVAS INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE
  5. PROFILIS INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE
  6. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
  7. INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SLAPUKAI IR ANALIZĖS
  8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.Ši internetinės parduotuvės privatumo politika yra informacinio pobūdžio, t. y. ji nenustato jokių įsipareigojimų paslaugų gavėjams ar internetinės parduotuvės klientams. Privatumo politikoje visų pirma pateikiamos taisyklės, reglamentuojančios administratoriaus vykdomą asmens duomenų tvarkymą internetinėje parduotuvėje, įskaitant asmens duomenų tvarkymo priežastis, tikslus ir apimtį bei duomenų subjektų teises, taip pat informacija apie slapukų ir analizės priemonių naudojimą internetinėje parduotuvėje.

1.2.Internetinėje parduotuvėje surinktų asmens duomenų valdytojas yra YUMISU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, kurios registruota buveinė yra Balstogėje (registruotos buveinės adresas: ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok; ir pašto adresas: ul. Baranowicka 23, 15). -554 Balstogė); įregistruota Nacionalinio teismų registro Verslininkų registre, KRS numeris 0000865362; registro teismas, kuriame saugomi įmonės dokumentai: Balstogės apygardos teismas, Nacionalinio teismų registro 12-asis ūkinis skyrius; įstatinis kapitalas – 30 000 PLN; NIP: 9662144174; REGON: 387312142, el. pašto adresas: yumisu@yumisu.store ir kontaktinis telefonas: 32 441 26 93 – toliau vadinama “Administratorius“, o kartu ir internetinės parduotuvės paslaugų teikėjas bei pardavėjas.

1.3. Asmens duomenis internetinėje parduotuvėje administratorius tvarko vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, visų pirma 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo duomenų judėjimo ir dėl Direktyvos 95/46/EB panaikinimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) – toliau – “BDAR” arba“BDAR reglamentas”. Oficialus BDAR reglamento tekstas: http: //eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4. Naudojimasis internetine parduotuve, įskaitant pirkimą, yra savanoriškas. Taip pat Paslaugų gavėjo arba Kliento asmens duomenų pateikimas per Internetinę parduotuvę yra savanoriškas, išskyrus dvi išimtis: (1) sutarčių su Administratoriumi sudarymas. – nepateikus internetinės parduotuvės interneto svetainėje ir internetinės parduotuvės taisyklėse bei šioje privatumo politikoje nurodytais atvejais ir apimtimi asmens duomenų, būtinų pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti arba elektroninėms paslaugoms su Administratoriumi teikti, negalėsite sudaryti šios sutarties. Šiuo atveju asmens duomenų pateikimas yra sutartinis įsipareigojimas, ir jei duomenų subjektas nori sudaryti konkrečią sutartį su Administratoriumi, jis privalo pateikti reikiamus duomenis. Duomenų, reikalingų sutarčiai sudaryti, apimtis iš anksto nurodyta internetinės parduotuvės interneto svetainėje ir internetinės parduotuvės taisyklėse; (2) Teisiniai administratoriaus įsipareigojimai – asmens duomenų pateikimas yra teisinė prievolė, kylanti iš visuotinai taikomų teisės aktų, kurie įpareigoja Administratorių tvarkyti asmens duomenis (pvz.

1.5. Administratorius skiria ypatingą dėmesį asmenų, su kuriais susiję jo tvarkomi asmens duomenys, interesų apsaugai, ypač atsako ir užtikrina, kad iš jo surinkti duomenys būtų saugomi: (1) būtų tvarkomi laikantis teisės aktų; (2) būtų renkami konkrečiais, teisėtais tikslais ir nebūtų toliau tvarkomi prieštaraujant tiems tikslams; (3) būtų tikslūs ir tinkami, atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie tvarkomi; (4) būtų saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei to reikia duomenų tvarkymo tikslui pasiekti, ir (5) būtų tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėtos prieigos ar neteisėtų veiksmų tvarkant duomenis ir atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo taikant tinkamas technines ar organizacines priemones.

1.6. Atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, taip pat į įvairaus tikimybės ir sunkumo laipsnio fizinių asmenų teisių ar laisvių pažeidimo pavojų, administratorius imasi tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų, jog duomenų tvarkymas atliekamas laikantis šio reglamento, ir galėtų tai įrodyti. Šios priemonės peržiūrimos ir prireikus atnaujinamos. Administratorius naudoja technines priemones, kad neįgalioti asmenys negalėtų gauti ir keisti elektroniniu būdu siunčiamų asmens duomenų.

1.7. Visi žodžiai, frazės ir akronimai, kurie yra šioje privatumo politikoje ir prasideda didžiąja raide (pvz., pardavėjas, internetinė parduotuvė, elektroninė paslauga), suprantami taip, kaip jie yra apibrėžti internetinės parduotuvės taisyklėse, kurias galima rasti internetinės parduotuvės interneto svetainėje.


2. DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

2.1. Administratorius turi teisę tvarkyti asmens duomenis, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų: (1) duomenų subjektas sutiko, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais; (2) tvarkyti duomenis būtina sutarčiai, kurios šalis yra duomenų subjektas, vykdyti arba ikisutartinėms priemonėms įgyvendinti duomenų subjekto prašymu; (3) tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Administratoriui nustatyta teisinė prievolė; arba (4) tvarkyti duomenis būtina dėl teisėtų Administratoriaus arba trečiosios šalies interesų, nebent prieš šiuos interesus nusveria duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą. ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.

2.2. Kad Administratorius galėtų tvarkyti asmens duomenis, turi būti bent viena iš Privatumo politikos 2.1 punkte nurodytų priežasčių. Konkrečios priežastys, dėl kurių Administratorius tvarko paslaugų gavėjų ir internetinės parduotuvės klientų asmens duomenis, nurodytos kitame Privatumo politikos punkte – atsižvelgiant į nurodytą Administratoriaus asmens duomenų tvarkymo tikslą.


3. DUOMENŲ TVARKYMO INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE TIKSLAS, PAGRINDAS IR TRUKMĖ

3.1. Administratoriaus tvarkomų asmens duomenų tikslas, pagrindas ir laikotarpis, taip pat duomenų gavėjas atsiranda dėl konkretaus paslaugos gavėjo ar kliento veiksmų internetinėje parduotuvėje arba Administratoriaus veiksmų.

3.2. Administratorius gali tvarkyti asmens duomenis internetinėje parduotuvėje toliau nurodytais tikslais, remdamasis toliau pateiktoje lentelėje nurodytais pagrindais ir laikotarpiais:


Duomenų tvarkymo tikslas


Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir laikotarpis
duomenų saugojimas


Tvarkomų duomenų apimtis
Pirkimo-pardavimo sutarties arba elektroninių paslaugų teikimo sutarties vykdymas arba priemonių ėmimasis duomenų subjekto prašymu prieš sudarant minėtas sutartis.BDAR reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutarties vykdymas) – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta sutartis, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba kad duomenų subjekto prašymu būtų imtasi veiksmų prieš sudarant sutartį.Duomenys bus saugomi laikotarpį, reikalingą sudarytai pirkimo-pardavimo sutarčiai arba elektroninių paslaugų teikimo sutarčiai vykdyti, nutraukti ar kitaip užbaigti.
Tiesioginė rinkodaraBDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto nuostatos (teisėti Administratoriaus interesai) – duomenų tvarkymas yra būtinas dėl teisėtų Administratoriaus interesų, kuriuos sudaro Administratoriaus, jo internetinės parduotuvės interesų ir gero įvaizdžio užtikrinimas bei siekis parduoti produktus.Duomenys bus saugomi Administratoriaus teisėto intereso galiojimo laikotarpiu, bet ne ilgiau, nei sueis senaties terminas Administratoriaus reikalavimams duomenų subjektui, susijusiems su Administratoriaus verslo veikla. Senaties terminas grindžiamas įstatymais, visų pirma Civiliniu kodeksu (pagrindinis senaties terminas reikalavimams, kylantiems dėl įmonės valdymo, yra treji metai, o dėl pirkimo sutarties – dveji metai).
Duomenų subjektui veiksmingai paprieštaravus, Administratorius negali tvarkyti duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais.
Rinkodara6 straipsnio 1 dalies lit. (a) (sutikimas) – duomenų subjektas sutiko, kad Administratorius tvarkytų jo asmens duomenis rinkodaros tikslais.Duomenys bus saugomi tol, kol bus atšauktas atitinkamo asmens sutikimas toliau tvarkyti jo duomenis šiuo tikslu.
Kliento nuomonė apie sudarytą pirkimo sutartį6 straipsnio 1 dalies lit. a) BDAR – duomenų subjektas sutiko, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant išreikšti savo nuomonę.Duomenys bus saugomi tol, kol bus atšauktas atitinkamo asmens sutikimas toliau tvarkyti jo duomenis šiuo tikslu.
Apskaita6 straipsnio 1 dalies lit. c) BDAR reglamento kartu su joke. Apskaitos įstatymo 74 str. 2 d., t. y. 2018 m. sausio 30 d. (2018 m. Įstatymų leidinys, 395 punktas) – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta administratoriui tenkanti teisinė prievolė.Duomenys bus saugomi tiek laiko, kiek reikalaujama pagal teisės aktus, įpareigojančius administratorių saugoti verslo dokumentus (5 metus, skaičiuojant nuo kitų metų, einančių po finansinių metų, su kuriais susiję duomenys, pradžios).
Nustatyti, tirti ar ginti bet kokius reikalavimus, kuriuos Administratorius gali turėti arba kurie gali būti pareikšti Administratoriui.6 straipsnio 1 dalies lit. f) BDAR nuostatos (teisėtas administratoriaus interesas) – tvarkyti duomenis būtina administratoriaus teisėto intereso tikslais – administratorius gali rinkti duomenis, susijusius su administratoriaus pateiktų arba prieš administratorių pareikštų reikalavimų nustatymu, tyrimu arba gynyba.Duomenys bus saugomi Administratoriaus teisėto intereso įgyvendinimo laikotarpiu, bet ne ilgiau nei Administratoriui gali būti pareikšti ieškiniai (pagrindinis ieškinių Administratoriui senaties terminas yra šešeri metai).
Naudojimasis internetinės parduotuvės svetaine ir tinkamo jos veikimo užtikrinimas6 straipsnio 1 dalies lit. f) BDAR nuostatos (teisėti administratoriaus interesai) – tvarkyti duomenis būtina dėl teisėtų administratoriaus interesų, kuriuos sudaro internetinės parduotuvės svetainės eksploatavimas ir priežiūra.Duomenys bus saugomi Administratoriaus teisėto intereso galiojimo laikotarpiu, bet ne ilgiau, nei sueis senaties terminas Administratoriaus reikalavimams duomenų subjektui, susijusiems su Administratoriaus verslo veikla. Senaties terminas grindžiamas įstatymais, visų pirma Civiliniu kodeksu (pagrindinis senaties terminas reikalavimams, kylantiems dėl įmonės valdymo, yra treji metai, o dėl pirkimo sutarties – dveji metai).
Statistikos tvarkymas ir srauto internetinėje parduotuvėje analizė6 straipsnio 1 dalies lit. f) BDAR nuostatos (teisėtas administratoriaus interesas) – tvarkyti duomenis būtina dėl teisėtų administratoriaus interesų, kuriuos sudaro statistikos tvarkymas ir srauto internetinėje parduotuvėje analizė, siekiant pagerinti internetinės parduotuvės veikimą ir padidinti produktų pardavimą.Statistikos vedimas ir srauto internetinėje parduotuvėje analizė 6 straipsnio 1 dalies 1 punktas. f) BDAR nuostatos (teisėtas administratoriaus interesas) – tvarkyti duomenis būtina dėl teisėtų administratoriaus interesų, kuriuos sudaro statistikos tvarkymas ir srauto internetinėje parduotuvėje analizė, siekiant pagerinti internetinės parduotuvės veikimą ir padidinti produktų pardavimą. Duomenys bus saugomi Administratoriaus teisėto intereso galiojimo laikotarpiu, bet ne ilgiau, nei sueis senaties terminas Administratoriaus reikalavimams duomenų subjektui, susijusiems su Administratoriaus verslo veikla. Senaties terminas grindžiamas įstatymais, visų pirma Civiliniu kodeksu (pagrindinis senaties terminas reikalavimams, kylantiems dėl įmonės valdymo, yra treji metai, o dėl pirkimo sutarties – dveji metai).

4. DUOMENŲ GAVĖJAS INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE

4.1. Kad internetinė parduotuvė tinkamai veiktų, įskaitant sudarytų pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymą, administratoriui būtina naudotis išorės įmonių (pvz., programinės įrangos tiekėjų, kurjerių ar mokėjimo paslaugų teikėjų) paslaugomis. Administratorius naudojasi tik tokių duomenų tvarkymo įmonių paslaugomis, kurios suteikia pakankamas garantijas, kad bus įgyvendintos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės, kad duomenų tvarkymas atitiktų BDAR reglamento reikalavimus ir būtų apsaugotos duomenų subjektų teisės.

4.2. Administratorius gali perduoti asmens duomenis į trečiąją šalį, ir tokiu atveju Administratorius užtikrins, kad tai būtų daroma šalyje, kuri užtikrina tinkamą apsaugos lygį – pagal BDAR reglamentą, o kitų šalių atveju – kad perdavimas vyktų remiantis standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis. Administratorius užtikrina, kad duomenų subjektas turėtų galimybę gauti savo duomenų kopiją. Administratorius pateikia surinktus asmens duomenis tik tuo atveju ir tokia apimtimi, kiek tai būtina konkrečiam duomenų tvarkymo tikslui pasiekti pagal šią privatumo politiką.

4.3. Administratorius duomenis perduoda ne visais atvejais ir ne visiems privatumo politikoje nurodytiems gavėjams ar gavėjų kategorijoms – Administratorius teikia duomenis tik tuo atveju, jei tai būtina konkrečiam asmens duomenų tvarkymo tikslui pasiekti, ir tik tiek, kiek tai būtina. Pavyzdžiui, jei klientas naudoja asmeninį duomenų rinkimą, jo duomenys nebus perduodami su administratoriumi bendradarbiaujančiam vežėjui.

4.4. Paslaugų gavėjų ir internetinės parduotuvės klientų asmens duomenys gali būti perduodami toliau nurodytiems gavėjams arba gavėjų kategorijoms:

4.4.1. Ekspeditoriai / ekspeditoriai / kurjerių tarpininkai – tuo atveju, kai klientas naudojasi internetine parduotuve, pasirinkdamas produkto siuntimo paštu ar per kurjerį būdą, Administratorius pateikia surinktus kliento asmens duomenis pasirinktam ekspeditoriui, vežėjui ar tarpininkui, vykdančiam siuntų Administratoriaus užsakymą, tiek, kiek tai būtina, kad būtų užbaigtas produkto pristatymas klientui.

4.4.2. Subjektai, atliekantys elektroninius mokėjimus arba mokėjimo korteles – tuo atveju, kai Klientas naudojasi Internetine parduotuve naudodamasis elektroninių mokėjimų arba mokėjimo kortelių metodu, Administratorius administratoriaus prašymu pateikia surinktus Kliento asmens duomenis pasirinktam subjektui, atliekančiam minėtus mokėjimus Internetinėje rankenų parduotuvėje, tiek, kiek reikia Kliento atliktiems mokėjimams apdoroti.

4.4.3. Kreditoriai / lizingo davėjai – tuo atveju, kai klientas naudojasi internetine parduotuve, kurioje taikomas mokėjimo dalimis ar išperkamosios nuomos įmokomis būdas, administratorius pateikia surinktus kliento asmens duomenis pasirinktam kreditoriui ar lizingo davėjui, kuris tvarko minėtus mokėjimus internetinės parduotuvės administratoriaus prašymu, tiek, kiek tai būtina kliento mokėjimams apdoroti.

4.4.4. Nuomonių apklausos sistemos teikėjas – tuo atveju, kai Klientas sutinka pareikšti nuomonę apie sudarytą Pirkimo sutartį, Administratorius pasirinktam subjektui, teikiančiam apklausos sistemą, kurioje išreiškiama nuomonė apie sudarytą Pirkimo sutartį, Administratoriaus prašymu teikia surinktus Kliento asmens duomenis, reikalingus Klientui pareikšti nuomonę dėl nuomonės apklausos sistemos naudojimo.

4.4.5. Paslaugų teikėjai, kurie teikia Administratoriui techninius, IT ir organizacinius sprendimus, leidžiančius Administratoriui vykdyti verslą, įskaitant internetinę parduotuvę ir per ją teikiamas elektronines paslaugas (ypač kompiuterinės programinės įrangos, skirtos internetinei parduotuvei valdyti, teikėjai, elektroninio pašto ir prieglobos paslaugų teikėjai, valdymo programinės įrangos teikėjai ir techninės pagalbos Administratoriui teikėjai) – Administratorius teikia surinktus Kliento asmens duomenis pasirinktam teikėjui, veikiančiam jo vardu, tik tuo atveju ir tokia apimtimi, kad būtų pasiektas konkretus duomenų tvarkymo tikslas pagal šią duomenų apsaugos deklaraciją.

4.4.6. Apskaitos, teisinių ir konsultacinių paslaugų teikėjai, teikiantys Administratoriui buhalterinę, teisinę ar konsultacinę pagalbą (visų pirma buhalterija, advokatų kontora ar skolų išieškojimo agentūra) – Administratorius pateikia surinktus Kliento asmens duomenis pasirinktam tiekėjui, veikiančiam jo vardu, sutartis veikia tik tuo atveju ir tokia apimtimi, kiek tai būtina nurodytam duomenų tvarkymo tikslui įgyvendinti pagal šią duomenų apsaugos deklaraciją.


5. PROFILIAVIMAS INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE

5.1. Pagal BDAR reglamentą administratorius privalo informuoti apie automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, pagal BDAR reglamento 2 straipsnį. 22 str. BDAR reglamento 1 ir 4 straipsnius ir – bent jau šiais atvejais – atitinkamą informaciją apie jų rinkimo taisykles, taip pat apie tokio duomenų tvarkymo svarbą ir galimas pasekmes duomenų subjektui. Atsižvelgdamas į tai, administratorius šiame privatumo politikos skyriuje pateikia informaciją apie galimą profiliavimą.

5.2. Administratorius gali naudoti profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais Internetinėje parduotuvėje, tačiau jo pagrindu Administratoriaus priimti sprendimai neturi įtakos Pirkimo sutarties sudarymui ar atsisakymui ją sudaryti arba galimybei naudotis elektroninėmis paslaugomis Internetinėje parduotuvėje. Profiliavimas internetinėje parduotuvėje gali būti naudojamas, pavyzdžiui, suteikiant nuolaidą konkrečiam asmeniui, siunčiant jam nuolaidos kodą, primenant jam apie nebaigtus pirkinius, siunčiant prekių, kurios galėtų atitikti konkretaus asmens interesus ar pageidavimus, pasiūlymą arba siūlant geresnes sąlygas, palyginti su standartiniu internetinės parduotuvės pasiūlymu. Nepaisant profiliavimo, asmuo laisvai nusprendžia, ar nori pasinaudoti gauta nuolaida, ar geresnėmis sąlygomis ir apsipirkti internetinėje parduotuvėje.

5.3. Internetinės parduotuvės profiliavimas – tai automatinė konkretaus asmens elgsenos internetinės parduotuvės svetainėje analizė arba prognozavimas, pavyzdžiui, konkretaus produkto pridėjimas į pirkinių krepšelį, konkretaus produkto naršymas internetinės parduotuvės puslapyje arba ankstesnių internetinėje parduotuvėje atliktų pirkimų istorijos analizė. Būtina tokio profiliavimo sąlyga yra ta, kad administratorius turi konkretaus asmens duomenis, kad galėtų, pavyzdžiui, nusiųsti jam nuolaidos kodą.

5.4. Duomenų subjektas turi teisę, kad jam nebūtų taikomas vien tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, kuris jam sukelia teisines pasekmes arba daro jam panašų reikšmingą poveikį.


6. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

6.1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, apriboti, ištrinti arba perkelti – duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad Administratorius susipažintų su jo asmens duomenimis, juos ištaisytų, ištrintų (“teisė būti pamirštam”) arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat turi teisę nesutikti su duomenų tvarkymu ir turi teisę į savo duomenų perkėlimą. Išsamios naudojimosi pirmiau minėtomis teisėmis sąlygos išdėstytos CK 2.5 straipsnyje. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 15-21 straipsniuose.

6.2. Teisė bet kuriuo metu atšaukti sutikimą – asmuo, kurio duomenis Administratorius tvarko sutikimo pagrindu (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą), turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimo pagrindu atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo momento.

6.3. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai – asmuo, kurio duomenis tvarko Administratorius, turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai taip, kaip nustatyta BDAR ir ypač Lenkijos teisės aktuose Asmens duomenų apsaugos įstatyme. Priežiūros institucija Lenkijoje yra Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkas.

6.4. Teisė nesutikti – duomenų subjektas dėl priežasčių, susijusių su jo konkrečia situacija, turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys, remdamasis BDAR 2 straipsnio 1 dalimi. 6 str. 1 str. e) (viešasis interesas arba užduotys) arba f) (“teisėtas administratoriaus interesas”), įskaitant profiliavimą pagal šias taisykles. Tokiu atveju administratorius gali nebetvarkyti tokių asmens duomenų, nebent jis įrodo, kad yra galiojančių teisiškai pagrįstų duomenų tvarkymo priežasčių, kurios nusveria duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba reikalavimų pareiškimo, tyrimo ar gynimo pagrindų.

6.5. Teisė nesutikti su tiesiogine rinkodara – kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, jei duomenų tvarkymas yra susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

6.6. Norėdami pasinaudoti šiame Privatumo politikos punkte nurodytomis teisėmis, galite susisiekti su Administratoriumi, išsiųsdami atitinkamą pranešimą raštu arba el. paštu Privatumo politikos pradžioje nurodytu Administratoriaus adresu arba naudodamiesi Internetinių parduotuvių svetainėje esančia kontaktų forma.


7. INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SLAPUKAI IR ANALIZĖS

7.1. Slapukų failai (slapukai) – tai nedidelės tekstinės informacijos dalys, siunčiamos iš serverio ir saugomos asmens, kuris lankosi internetinės parduotuvės svetainėje, pusėje (pvz., kompiuterio, nešiojamojo kompiuterio kietajame diske arba atminties kortelėje). išmaniuoju telefonu – priklausomai nuo to, koks įrenginys naudojamas lankantis mūsų internetinėje parduotuvėje). Išsamią informaciją apie slapukus ir jų istoriją, be kita ko, rasite čia: https: //en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2. Slapukai, kurie gali būti siunčiami iš internetinės parduotuvės svetainės, gali būti skirstomi į skirtingus tipus pagal šiuos kriterijus:

Dėl jų tiekėjo: Dėl jų saugojimo trukmės internetinės parduotuvės svetainėje besilankančio asmens įrenginyje: Dėl numatyto naudojimo:

1) nuosavos (sukurtos administratoriaus internetinės parduotuvės svetainėje) ir

2) priklauso trečiosioms šalims ir (arba) organizacijoms (išskyrus administratorių).

1) sesijos slapukai (saugomi tol, kol išeinate iš internetinės parduotuvės arba išjungiate interneto naršyklę) ir

2) nuolatinis (saugomas tam tikrą laiką, apibrėžtą kiekvieno failo parametrais, arba tol, kol bus ištrintas rankiniu būdu).

1) būtina (kad internetinės parduotuvės svetainė galėtų tinkamai veikti),
2) funkciniai/pageidaujami (leidžiantys pritaikyti internetinės parduotuvės svetainę prie svetainėje besilankančio asmens pageidavimų),
3) analitiniai ir veiklos slapukai (informacijos apie naudojimąsi internetinės parduotuvės svetaine rinkimas),
4) Rinkodara, reklama ir socialinė veikla (informacijos apie internetinės parduotuvės svetainėje apsilankiusį asmenį rinkimas, siekiant jam rodyti asmeniškai pritaikytą reklamą ir vykdyti kitą rinkodaros veiklą, įskaitant ir nuo internetinės parduotuvės svetainės atskirtose svetainėse, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose.

7.3. Administratorius gali apdoroti slapukų duomenis, kai lankytojai naudojasi internetinės parduotuvės svetaine šiais konkrečiais tikslais:

Slapukų naudojimo internetinėje parduotuvėje tikslas AdministratoriusPrisijungusių prie internetinės parduotuvės paslaugų gavėjų identifikavimas ir nurodymas, kad jie yra prisijungę (esminiai slapukai)
Į krepšelį pridėtų produktų įsiminimas, norint pateikti užsakymą (privalomi slapukai)
Užpildytų užsakymo formų, apklausų ar prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenų išsaugojimas (būtini ir (arba) funkciniai / pageidaujami slapukai).
Internetinės parduotuvės svetainės turinio pritaikymas prie individualių Paslaugų gavėjo pageidavimų (pvz., spalvų, šrifto dydžio, puslapio išdėstymo) ir internetinės parduotuvės svetainių naudojimo optimizavimas (funkciniai ir (arba) pageidavimų slapukai).
anoniminės statistikos, rodančios, kaip naudojama internetinės parduotuvės svetainė, saugojimas (statistikos slapukai).
rodyti ir rodyti reklamas, riboti rodomų reklamų skaičių ir ignoruoti reklamas, kurių Paslaugų gavėjas nenori matyti, matuoti reklamų veiksmingumą ir pritaikyti reklamas, d. H. internetinėje parduotuvėje besilankančių žmonių elgesio tyrimas, anonimiškai analizuojant jų veiklą (pvz., pakartotinius apsilankymus tam tikrose svetainėse, raktinius žodžius ir pan.), siekiant sukurti jų profilį ir rodyti jiems reklamą, pritaikytą jų tikėtiniems interesams, taip pat kai lankotės kitose Google Ireland Ltd. reklamos tinklo svetainėse. ir apsilankykite “Facebook Ireland Ltd. (Rinkodara, reklama ir socialiniai tinklai)

7.4. Patikrinti, kokie slapukai (įskaitant slapukų naudojimo trukmę ir jų teikėją) šiuo metu siunčiami iš internetinės parduotuvės svetainės, galima dažniausiai naudojamose interneto naršyklėse:

“Chrome” naršyklėje:
(1) Kairėje adreso juostos pusėje spustelėkite pakabinamos spynos simbolį, (2) Eikite į skirtuką “Slapukai”.
“Firefox” naršyklėje:
(1) spustelėkite skydo piktogramą adreso juostoje kairėje, (2) eikite į skirtuką “Leidžiama” arba “Blokuota”, (3) spustelėkite “Cross-site tracking cookies”, “Social tracker”. tinklai”. ” arba “sekimo turinys”
“Internet Explorer” naršyklėje:
(1) spustelėkite meniu Įrankiai, (2) eikite į skirtuką Interneto parinktys, (3) eikite į skirtuką Bendra, (4) eikite į skirtuką Nustatymai, (5 ) spustelėkite langelį “Rodyti failus”.
“Opera” naršyklėje:
(1) Kairėje adreso juostos pusėje spustelėkite pakabinamos spynos simbolį, (2) Eikite į skirtuką “Slapukai”.
Safaryje:
(1) spustelėkite meniu “Nustatymai”, (2) eikite į skirtuką “Privatumas”, (3) spustelėkite langelį “Tvarkyti svetainės duomenis”.
Nepriklausomai nuo naršyklės, naudodami turimus įrankius, pvz., adresu: https: //www.cookiemetrix.com/ arba: https://www.cookie-checker.com/e.

7.5. Pagal numatytuosius nustatymus dauguma rinkoje esančių žiniatinklio naršyklių priima slapukus. Kiekvienas turi galimybę nustatyti slapukų naudojimo sąlygas savo interneto naršyklės nustatymuose. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, iš dalies apribojate slapukų išsaugojimo galimybę (pvz., galima užbaigti užsakymo kelią per užsakymo formą, nes kituose užsakymo etapuose nepamatysite prekių krepšelyje esančių produktų).

7.6. Interneto naršyklės nustatymai slapukų skiltyje yra svarbūs sutikimo, kad mūsų internetinė parduotuvė naudotų slapukus, požiūriu – pagal taisykles šis sutikimas taip pat gali būti išreikštas per interneto naršyklės nustatymus. Išsamią informaciją apie tai, kaip pakeisti slapukų nustatymus ir kaip patiems juos pašalinti populiariausiose interneto naršyklėse, galite rasti interneto naršyklės pagalbos skyriuje ir šiose interneto svetainėse (tiesiog spustelėkite nuorodą):

“Chrome” naršyklėje
“Firefox” naršyklėje
naršyklėje “Internet Explorer
“Opera” naršyklėje
“Safari” naršyklėje
“Microsoft Edge” naršyklėje

7.7. Administratorius gali naudotis “Google Analytics” ir “Universal Analytics” paslaugomis “Google Ireland Limited” internetinėje parduotuvėje (Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija). Šios paslaugos padeda administratoriui tvarkyti statistiką ir analizuoti internetinės parduotuvės srautą. Surinkti duomenys tvarkomi teikiant pirmiau nurodytas paslaugas, kad būtų galima rinkti statistinius duomenis, naudingus valdant internetinę parduotuvę ir analizuojant srautą internetinėje parduotuvėje. Šie duomenys yra apibendrinti. Administratorius, naudodamasis minėtomis paslaugomis internetinėje parduotuvėje, renka tokius duomenis kaip lankytojų pritraukimo į internetinę parduotuvę šaltiniai ir priemonės, jų elgesys internetinės parduotuvės svetainėje, informacija apie įrenginius ir naršykles, iš kurių jie lankosi svetainėje, IP ir domenas, geografiniai duomenys ir demografiniai duomenys (amžius lytis) bei interesai.

7.8. Konkretus asmuo gali lengvai blokuoti dalijimąsi informacija su “Google Analytics” apie savo veiklą internetinės parduotuvės svetainėje – tam galite, pavyzdžiui, naudoti “Google Ireland Ltd.” naršyklės priedą. Įdiegti, kurį galima rasti čia:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7.9 Dėl administratoriaus galimybės naudotis “Google Ireland Ltd. Norint naudotis internetinėje parduotuvėje teikiamomis reklamos ir analizės paslaugomis, administratorius atkreipia dėmesį į tai, kad išsamią informaciją apie internetinėje parduotuvėje besilankančių asmenų duomenų tvarkymo taisykles (įskaitant slapukuose saugomą informaciją) teikia “Google Ireland Ltd”. galima rasti “Google” paslaugų duomenų apsaugos deklaracijoje šiuo adresu: https: //policies.google.com/technologies/partner-sites.


8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Internetinėje parduotuvėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Administratorius rekomenduoja apsilankius kitose svetainėse perskaityti jose išdėstytą privatumo politiką. Ši privatumo politika taikoma tik Administratoriaus internetinei parduotuvei.