Contact
yumisu@yumisu.store

SLUDINĀJUMI

Kā iesniegt sūdzību

Jūs varat iesniegt visas sūdzības par produktiem vai interneta veikalu:

Rakstveidā uz adresi: ul. Baranowicka 23, 15-554 Belostokā;

elektroniski pa e-pastu uz šādu adresi: kontakt@yumisu.pl.

Sūtījumu vai atgriezt pretenzijā minēto preci var nosūtīt uz adresi: ul. Baranowicka 23, 15-554 Belostokā.

 

Ko rakstīt sūdzībā

Sūdzības aprakstā ieteicams norādīt:

  1. informāciju un apstākļus, kas attiecas uz sūdzības priekšmetu, jo īpaši pārkāpuma vai neatbilstības līgumam veidu un datumu;
  2. pieprasīt veidu, kā panākt līguma atbilstību, vai paziņot par cenas samazinājumu vai atkāpšanos no līguma, vai iesniegt citu prasību; un
  3. sūdzības iesniedzēja kontaktinformāciju – tas atvieglos un paātrinās sūdzības izskatīšanu.

Iepriekš minētās prasības ir tikai ieteikuma veidā un neietekmē to sūdzību efektivitāti, kas iesniegtas, izlaižot ieteikto sūdzības aprakstu. Ja sūdzības iesniedzējs sūdzības izskatīšanas laikā maina norādīto kontaktinformāciju, viņa pienākums ir par to paziņot Pārdevējam.

Sūdzības iesniedzējs sūdzībai var pievienot pierādījumus (piemēram, fotogrāfijas, dokumentus vai izstrādājumus), kas saistīti ar sūdzības priekšmetu.

Mēs varam arī lūgt sūdzības iesniedzēju sniegt papildu informāciju vai nosūtīt pierādījumus (piemēram, fotoattēlus), ja tas mums atvieglos un paātrinās sūdzības izskatīšanu.

 

Kad saņemsiet atbildi uz savu sūdzību

Pārdevējs atbildēs uz sūdzību nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā pēc tās saņemšanas.

 

Kur atrast noteikumus par sūdzībām

Atbildības par preces atbilstību līgumam pamatu un apjomu nosaka vispārēji piemērojamie tiesību akti, jo īpaši Civillikums, 2002. gada 18. jūlija likums par patērētāju tiesībām un Elektronisko pakalpojumu sniegšanas likums. (Likumu Vēstnesis Nr. 144, 1204. punkts ar grozījumiem).

Mums ir divu veidu atbildība par produkta atbilstību līgumam:

  • Pārdevēja likumā noteiktā atbildība – tā ir atbildība saskaņā ar likumu, zemāk jūs atradīsiet sīkāku informāciju par to, kur tā ir reglamentēta, šo atbildību nevar izslēgt attiecībā uz patērētājiem;
  • līgumsaistības (piemēram, garantijas devēja sniegta garantija ) – tā ir papildu atbildība, ko piemēro, ja uz produktu attiecas, piemēram, garantija. Garantiju var sniegt subjekts, kas nav pār devējs (piemēram, ražotājs). Sīki izstrādātus noteikumus par atbildību saskaņā ar garantiju atradīsiet garantijas kartē vai citur garantijas noteikumos;

Zemāk atradīsiet detalizētus noteikumus par pārdevēja atbildību saskaņā ar likumu – atkarībā no produkta veida (kustama lieta, saturs vai digitālais pakalpojums) un atkarībā no līguma noslēgšanas datuma (līdz 2022. gadam vai no 2023. gada). šeit:

 

Noteikumi par pretenzijas iesniegšanu attiecībā uz preci – kustamu priekšmetu –, ko Klients iegādājies, pamatojoties uz ar Pārdevēju noslēgtu pirkuma līgumu. Līdz 31. 2022. gada decembris. nosaka Civilkodeksa noteikumi, kas ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim, jo īpaši Civilkodeksa 556.-576. pants. Šie noteikumi jo īpaši nosaka Pārdevēja atbildības pamatu un apjomu pret Pircēju, ja pārdotajam produktam ir fizisks vai juridisks defekts (garantija). Pārdevēja pienākums ir piegādāt Pircējam preci bez defektiem.

 

Noteikumi par produkta – kustamas lietas (tostarp kustamas lietas ar digitāliem elementiem), izņemot kustamu lietu, kas kalpo tikai kā digitālā satura nesējs -, ko Klients iegādājies, pamatojoties uz līgumu, – reklamāciju. Pirkuma līgums, kas noslēgts ar pārdevēju no 1. 2023. gada janvāris. nosaka saskaņā ar 1. janvārī spēkā esošā Patērētāju tiesību likuma noteikumiem. 2023, jo īpaši Patērētāju tiesību likuma 43.a – 43.g pantu. Šie noteikumi jo īpaši nosaka pārdevēja atbildības pamatu un apmēru patērētājam, ja produkts neatbilst pirkuma līguma noteikumiem.

 

Noteikumi par produkta – digitālā satura vai pakalpojuma, vai kustamas lietas, kas kalpo tikai kā digitālā satura nesējs -, ko klients iegādājies saskaņā ar šo regulu, reklamāciju. Pirkuma līgums, kas noslēgts ar pārdevēju no 1. 2023. gada janvāris. vai pirms šī datuma, ja šāda produkta piegādei bija jānotiek vai tā notika pēc šī datuma, nosaka Patērētāju tiesību likuma noteikumi, kas grozīti no 2023. gada 1. janvāra, jo īpaši Patērētāju tiesību likuma 43.h – 43.q pants. Šie noteikumi jo īpaši nosaka pārdevēja atbildības pamatu un apmēru patērētājam, ja prece neatbilst pirkuma līgumam.